ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ТЕМ ДЛЯ НАПИСАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЄКТІВ НА ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС-ЗАХИСТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАН УКРАЇНИ

 

 

ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ

1. Вибрані питання теорії чисел.

2. Елементи теорії порівняння та їх використання.

3. Подільність чисел. Прості й складені числа.

4. Деякі способи швидкого рахунку.

5. Магічні квадрати та їх властивості.

6. Математична подорож у світ гармонії.

7. Мова, математика та лінгвістика.

8. Діофантові рівняння.

9. Діофантові наближення.

10. Елементи теорії графів і їх використання.

11. Теорема Безу та її наслідки.

12. Нестандартні методи розв'язання деяких типів рівнянь і нерівностей.

13. Метод нерухомої точки і його застосування.

14. Формула Гамільтона і задачі, пов'язані з нею.

15. Теорема Птолемея та її застосування.

16. Теорема Фейербаха та її застосування.

17. Барицентр та його застосування в геометрії.

18. Використання векторів при розв'язанні геометричних задач.

19. Нестандартні методи розв'язання геометричних задач.

20. Декартові координати та їх застосування.

21. Геометричні задачі на екстремуми.

22. Геометричні задачі на побудову.

23. Геометричні нерівності.

24. Початки аналізу і математичні моделі в природознавстві.

25. Вибрані питання теорії наближень і їх застосування.

26. Апроксимація та її застосування.

27. Відновлення математичних об'єктів по апріорній і апостеріорнійі нформаціях.

 

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

1. Середній клас як запорука соціально-економічного розвитку України.

2. Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні.

3. Проблема нерівності в доходах та напрями її розв’язання.

4. Проблема бідності населення України.

5. Заощадження населення як джерело залучення коштів в економіку України.

6. Особливості розвитку фондового ринку України.

7. ТНК та їх діяльність в Україні.

8. Розвиток бізнесу та підприємництва в Україні (на прикладі …. області).

9. Особливості розвитку і функціонування малого підприємництва в Україні (в … області).

10. Економічна теорія та економічна політика в сучасних умовах розвитку.

11. Проблема задоволення потреб населення України.

12. Сімейний бюджет в Україні: проблеми формування та використання.

13. Суперечності економічних інтересів в Україні та можливість їх вирішення. 14. Теорія вартості: зміст, еволюція, сучасні інтерпретації.

15. Проблеми та перспективи розвитку товарного виробництва в Україні

16. Гроші в економічній системі сучасної України.

17. Інфляційні процеси в Україні на сучасному етапі.

18. Товарні біржі (узагальнення світового та вітчизняного досвіду діяльності).

19. Фондовий ринок в Україні: проблеми розвитку та шляхи подолання.

20. Банківська система України: проблеми функціонування та можливості їх вирішення на сучасному етапі.

21. Ринок робочої сили України в контексті євроінтеграції.

22. Проблеми та перспективи становлення ринку послуг в Україні.

23. Системи соціального захисту населення: досвід реформування в розвинених країнах світу.

24. Бізнес-середовище в Україні.

25. Тіньова економіка в Україні: причини існування, наслідки та шляхи подолання.

26. Валовий внутрішній продукт України: сучасний рівень та шляхи зростання.

27. Іноземні компанії на українському ринку: проблеми та перспективи (на прикладі конкретної компанії).

 

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ

1.Застосування аналогових обчислювальних пристроїв для моделювання фізичних задач.

2. Аналіз функціональних залежностей фізичних величин. Метод розмірностей.

3. Візуалізація звукових коливань.

4. Вакуум. Енергія фізичного вакууму. Закони збереження енергії та симетрія простору-часу.

5. Теоретичні основи будови застосування прискорювачів елементарних частинок.

6. Лінійна теорія коливань. Биття та їх застосування.

7. Вплив характеристик матеріалів та особливостей архітектури будівель на можливі варіанти розвитку пожеж.

8. Графіки в задачах кінематики. Метод аналогій. Основи графічного методу розв'язку задач.

9. Параболічні залежності в задачах на рівноприскорений рух.

10. Фізичні та математичні основи цифрової обробки зображень.

11. Теорія представлення кодування та передачі інформації Взаємозв'язок ентропії та інформації.

12. Теоретична оцінка ефективності енергозберігаючих технологій в житловому будівництві.

13. Вирощування кристалів. Анізотропія фізичних властивостей монокристалів. Симетрія кристалічної решітки та її прояви.

14. Аеродинаміка смужок паперу.

15. Вимірювання характеристик полімерних плівок.

16. Залежність температури закипання води і часу кипіння від ступеня забрудненості.

17. Вплив різних фізичних чинників на швидкість випаровування рідин.

18. Вимірювання фізичних характеристик харчових продуктів.

19. Вимірювання характеристик полімерних плівок.

20. Вивчення залежності швидкості висипання сипучих речовин від фізичних характеристик часточок.

21. Дослідження аеродинамічних характеристик різних моделей паперових літаків. Вимірювання відповідних величин.

22. Плазмонний резонанс та біосенсорна діагностика захворювань.

23. Явище поверхневого натягу. Поверхнево-активні речовини. Використання дослідів з мильними бульбашками при вивченні поверхневого натягу.

24.Акустична локація та сенсорика.

25. Атомно-силова мікроскопія наноматеріалів.

26. Поляризаційні методи досліджень стану поверхні.

27. Дослідження маловивчених явищ на диску планети Юпітер за результатами візуальних спостережень.

28. Магнітні бурі в атмосфері планет гігантів Сатурна, Урана (спостереження, статистика, інтерпретація).

29. Комети Головного поясу астероїдів – парадоксальне явище в космогонії Сонячної системи.

30. Дослідження ефекту Ярковського в орбітальній еволюції деяких астероїдів.

31. Фотометрія та астрометрія потенційно-небезпечних для Землі астероїдів.

32. Вікова крива блиску унікальної змінної зорі Т UrsaMinor.

33. Періодичність спалахів блиску квазара OJ 287.

34. Спостереження змінних зір за допомогою робот-телескопа МАН.

35.Річні зміни водяної пари в різних містах (областях) України.

37. Дослідження руху планет на небесній сфері.

38. Діаграма Гершпрунга-Рассела.

39. Вплив сонячної активності на процеси в атмосфері Землі.

40. Індекси та цикли Сонячної активності. Визначення напруженості магнітного поля в сонячних плямах.

 

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК

1.Рідкісні види макрофітів та їх угруповань певного регіону. Особливості охорони макрофітів

2. Дослідження основних чинників, які впливають на «цвітіння» води певного населеного пункту.

3. Порівняльна характеристика кількісного розвитку водоростей на різних за ступенем забруднення ділянках водойм.

4. Моніторинг екологічного стану водойми за допомогою водоростей – індикаторів забруднення.

5.Роль певних угруповань водоростей у покращенні (погіршенні) екологічного стану певної водойми.

6.Оцінка якості природної води за допомогою рослинних біотестів (Lemnaminor– ряска мала, Lactucasativa– салат посівний, Alliumcepa– цибуля звичайна).

7.Дослідження швидкості накопичення біомаси та росту очерету звичайного і рогозу вузьколистого.

8.Добова динаміка фотосинтезу фітопланктону у різнотипних водоймах.

9.Вплив підвищеної температури на швидкість росту деяких видів зелених та синьо-зелених водоростей (на прикладі культур).

10.Дослідження токсичності води під час «цвітіння» її синьо-зеленими водоростями на різних тест-об’єктах.

11Дослідження взаємовпливу між водяним горіхом та мікроводоростями.

12.Дослідження взаємовпливу між окремими видами мікроводоростей.

13.Кількісні показники водоростей перифітону на ділянках водойм, що зазнають антропогенного впливу.

14.Дослідження шляхів боротьби із заростанням акваріумів мікроводоростями.

15Вплив рекреаційного навантаження на стан водної рослинності міських водойм.

16.Оцінка екологічного стану певної водойми з використанням методу штучних субстратів.

17. Розмірно-вагові характеристики молюсків, що населяють певні водойми (біотопи).

18. Вплив температури водного середовища на характер живлення і темпи росту личинок риб.

19.Оцінка якості води за гідрохімічними показниками (рН, розчинений у воді кисень, амонійний азот, нітрати, нітрити, фосфати тощо).

20. Вплив промислових стічних вод на цитологічні показника кульбаби звичайної.

21. Дія солей важких металів на цитологічні показники у клітинах кореневої меристеми.

22. Вивчення дії екстрактів амброзії звичайної на хромосомний апарат рослин на прикладі цибулі посівної.

 

ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА

1.Сучасний стан, тенденції розвитку, функціонування стилів української мови.

2. Сучасні проблеми культури українського мовлення.

3. Зміни в українській мові за останні роки.

4. Особливості функціонування української мови в недержавних установах.

5. Мовленнєва взаємодія різних регіонів України й державна мовна політика

6. Новий український правопис: причини та наслідки введення

7. Художній текст: лінгвістичний і стилістичний аспекти.

8. Причини, перебіг і наслідки "авторизації" мовних одиниць у художньому тексті.

9. Етнолінгвістичні дослідження як засіб вивчення духовної культури українського народу.

10.Стан та перспективи розвитку і функціонування української мови в Україні.

11. Функціонування української мови в засобах  масової інформації.

12. Мовлення українських школярів крізь призму проблеми національної самоідентифікації українців (спроба порівняльного аналізу).

13. Аналіз лексики англомовних слоганів.

14. Гідроніми-назви як складовий елемент фразеологізмів англійської мови.

15. Синтаксичні засоби вираження експресії в сучасній англійській мові.

16. Лінгвістичні особливості комунікації в англомовних блогах.

17. Етимологія власних жіночих імен в англійській мові.

18. Назви харчових продуктів у лексичному наповненні фразеологізмів англійської мови.

19. Художній час і простір у «Різдвяних оповіданнях» Ч. Діккенса (або в творах інших письменників).

20 Використання діалектизмів в оповіданнях сучасних афро-американських письменників.

 

ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА

1.Віртуальні статуси як спосіб позиціонування користувачів соціальних мереж.

2.Деологічні аспекти масової комунікації.

3.Читання як соціальна практика у школярів.

4.Профілактика девіантної поведінки підлітків за допомогою системи соціального контролю.

5.Теорія Штрауса Хоува. Специфіка застосування щодо українського суспільства.

6. Реалії працевлаштування молодого спеціаліста.

7.Особливості професійного самовизначення старшокласників.

8.Соціальні умови проблеми самореалізації особистості в сучасній Україні.

9.«Чорна археологія» та пов’язані з нею кримінальні правопорушення.

10.Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей.

11.Судові засідання в режимі відеоконференції: проблеми і перспективи впровадження в Україні.

12.Судовий контроль за діяльністю Верховної Ради України в системі адміністративної юстиції України.

13.Правовий захист дітей від шкідливоїі нформації в Україні.

14.Кримінальна відповідальність за клонування людини: міжнародний та національний аспект.

15. Конфіскація майна за кримінальним правом України.

16. Історія становлення та розвитку старообрядництва на Вінниччині.

17.Єврейський некрополь як сакральна пам’ятка Ковельського штетлу.

18.Чаклунство як прояв релігійного світогляду українців у XVIII ст . (Правобережна Україна).

19.Жіноче православне чернецтво в Україні.

20. Експертиза стінопису та іконопису церкви святого Василія в місті Овручі.

21.Історія втраченої та діючоїцерков с. Крайня Мартинка Закарпатської області.

22.Роль УПЦ КП у сучасному суспільно-політичному та національно-культурному житті України.

23.Соціальна адаптація дітей з вадами слуху.

24.Учнівське самоврядування як засіб самореалізації підлітків.

25.Статеве виховання школярів.

26.Дитяча гра і межі керування нею в умовах навчально–виховного процесу.

27.Розвиток креативних здібностей старшокласників і процесів позакласної роботи природничо ­математичних дисциплін.

28.Насильство в сім’ї та шляхи його попередження.

29.Агностики та агностицизм:погляд через призму часу.

30.Світоглядно-ціннісний потенціал культурносвітнього простору як чинник формування соціальності у контексті цивілізаційних викликів.

31.Пластова символіка як відображення морально-етичних та ідейних засад організації НСОУ Пласт.

32.Історичні засади становлення інформаційних війн.

33. Маніпуляція свідомістю в сучасному суспільстві.

34. Філософсько¬соціологічний аналіз девіантної поведінки особистості.

35.Світоглядний діалог культур Сходу і Заходу.

36.Проблема порушення балансу думок як стандарту інформаційної журналістики в електронних ЗМІ.

37.Гендерний дискурс масс-медіа.

38.Дослідження впливу засобів масової інформації на громадську думку.

39.Увиразнення дикторського мовлення в українських теле-новинах за допомогою лексичних синонімів.

40.Розважальні програми на сучасному українському телебаченні.

41.Особливості газетних заголовків.

42.Блоги як феномен Інтернет ЗМІ.

 

ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ

1. Зміни у розміщенні провідної галузі господарства України (галузь за вибором учня).

2. Розвиток автомобільного транспорту і його вплив на довкілля.

3. Особливості географії сучасної сфери послуг (на прикладі закладів громадського харчування).

4. Сучасна спеціалізація сільського господарства (галузь за вибором учня).

5. Регіональна система розселення (обрана місцевість).

7. Розбудова закладів сфери рекреації і відпочинку в регіоні (обрана місцевість).

8. Антропогенні ландшафти великих міст України (місто за вибором учня).

9. Значення ландшафтних парків України у збереженні довкілля та рекреації (парк за вибором учня).

10. Агрохолдинги – основні виробники товарної продукції в Україні (агрохолдинг за вибором учня).

11. Вплив основних центрів забруднення довкілля у регіонах України на людський розвиток (обрана місцевість).

12. Розвиток малої енергетики в регіонах України (обрана місцевість).

13. Вплив температури на вміст формальдегіду у повітрі великого міста (місто чи регіон за вибором учня).

14. Динаміка температурного режиму (місцевість за вибором учня)..

15. Біокліматична оцінка комфортності території (територія дослідження за вибором учня).

16. Вплив сонячної радіації на формування теплового режиму та мікроклімату житлових приміщень (місто за вибором учня).

17. Динаміка радіаційного режиму міста (місто за вибором учня) за період...

18. Багаторічна динаміка опадів в умовах сучасного клімату (на прикладі обраного учнем регіону).

19. Просторово-часовий розподіл засух в Україні в період глобального потепління.

20. Вплив зміни клімату на умови життєдіяльності та здоров’я населення України.

21. Геологічна будова (територія дослідження за вибором учня).

22. Відображення змін природи минулого у відкладах (територія дослідження за вибором учня).

23. Форми похованого рельєфу в межах (місцевість за вибором учня).

24. Типи літологічних порід (регіон дослідження за вибором учня).

25. Корисні копалини (територія дослідження за вибором учня).

26. Палеогеографічні умови часу утворення (геологічний вік) корисних копалин.

27. Сліди плейстоценового зледеніння в межах (місцевість за вибором учня).

28. Плейстоценові викопні ґрунти (місцевість за вибором учня).

29. Фауна обраної місцевості в неогені.

30. Флора обраної місцевості в антропогені.

31. Гірські породи та мінерали (місцевість за вибором учня).

32. Особливості використання облицювального каміння на обраній місцевості.

33. Історія дослідження і використання лабрадориту в архітектурі будівель (регіон дослідження за вибором учня).

34 . Геологічні особливості утворення каоліну.

35. Стан і проблеми річок (регіон за вибором учня).

36. Льодовий режим річок України.

37. Гирла як специфічні природні водні об’єкти.

38. Загальна гідрологічна та гідрохімічна характеристика Чорного моря.

39. Загальна гідрологічна та гідрохімічна характеристика Азовського моря.

40. Джерела живлення та водний режим річок України.

41. Лимани України, їх значення та використання.

42. Селі, їх походження та засоби боротьби з ними.

43. Лавини, їх походження та засоби боротьби з ними.

 

 

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ

1. Історичні передумови виникнення Києво-Могилянського колегіуму.

2. Визначні постаті Чернігівського колегіуму у XVII-XVIIІ ст.

3. Визначні постаті Києво-Могилянської академії у XIXст.

4 .Благодійницька діяльність гетьмана Івана Мазепи на Чернігівщині

5. Національно-визвольне підпілля на Чернігівщині 1941-1943 рр.

6. Голодомор 1932-1933 років очима свідків Чернігівської області ( району)

7. Видатні українці в (області, районі, місті, селищі).

8. Духовна спадщина гетьмана Мазепи.

9. Історія і долі польських військовополонених в Україні 1939-1943 рр.

10. Історія створення та діяльність храму своєї місцевості.

11. Народна іграшка Чернігівщини

12. Життя та побут (міста, селища, села).

13. Вишивка рідного краю.

14. Українські народні прикмети.

15. Пам’ятки археології доби Київської Русі на Чернігівщині.

16. Лівійська революція та Україна.

17. Становище жінки в українському суспільстві козацької доби.

18. Місце Н.Махно в українській історії.

19. Нацистська політика знищення ромів (циган) під час Другої світової війни.

20. Українськийнаціоналізм та «єврейськепитання» під час Голокосту.

21. Повсякденне життя населення (міста, селища, села ) під час нацистської окупації.

22. Остарбайтери України (Чернігівщини) – раби на чужині – «вороги» на батьківщині.

23. Вінок як складова української весільної обрядовості: символіка, функції, оберегове значення.

24.Магія української ляльки-мотанки.

 

ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

1. Розробка алгоритму пошуку в комп’ютерних системах

2. Гаджет-поводир для людей з обмеженими фізіологічними можливостями

3. Побудова персонального Інтернет простору на основі використання

онтопризми

4. Автоматизована система виявлення та оповіщення небезпеки

5. Створення анонімного стандарту мобільного зв’язку

6. Оптимізації розрахунків

7. Розробка мобільного додатку для допомоги в управлінській діяльності

8. iOS розробка

9. Розробка системи для автоматичного виявлення перешкод автономними

транспортними засобами

10. Автоматизація перевірки практичних занять з програмування

11. Онлайн-сервіс для навчання основам програмування

12. Розробка графічного редактора і соціальної мережі як веб-додатку

13. Розробка електронного навчального посібника

14. Інтеграція тематичних інформаційних ресурсів як спосіб покращення і автоматизації процесів навчання у рамках курсу програмування в навчальних закладах

 

 

ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК

1. Виготовлення саморобних датчиків для робототехнічного набору LEGO MINDSTORMS.

2. Проектування та виготовлення 3D-принтера з дельта-кінематикою.

3. Дослідження ефективності нагрівання води за допомогою газової колонки та двоконтурного газового котла.

4. Фізико-хімічні властивості перлітового теплоізоляційного композиту.

5. Методи та засоби 3D-моделювання та друку.

6. Технологія використання БПЛА для пошуку теплових втрат.

7. Проектування друкованої плати синхронного RS-тригера в програмі SPRINT-LAYOUT 5.0.

8. Програмне моделювання ефектів щілинної зйомки.

9. Використання сталевих імплантатів в якості нагрівачів.

10. Підвищення ефективності використання сонячної батареї за допомогою водяної призми.

11. Пристрій для одержання електроенергії з атмосфери Землі.

12. Нові пристрої для отримання наноструктур.

 

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

1. Корозійні пошкодження металів в природному середовищі.

2. Методи захисту від корозії в природних середовищах.

3. Моніторинг кисню у повітряному і водному середовищах.

4. Сучасні методи визначення швидкості корозії.

5. Захисні і декоративні гальванічні металеві покриття.

6. Одержання металевих копій тримірних об'єктів складного профілю.

7. Композиційні функціональні покриття.

8. Одержання кольорових металів методами гідрометалургії.

9. Електрохімічні конденсатори і суперконденсатори.

10. Первинні елементи живлення і акумулятори.

11. Одержання хімічних продуктів електролізом.

12. Електроліз розплавлених середовищ.

13. Резервні хімічні джерела струму на розплавах електролітів.

14. Електрохімічні сенсори для моніторингу повітряного середовища.

15. Леткі інгібітори корозії на рослинній основі.

16. Гідрофобізація поверхні як спосіб захисту металів.

17. Проблеми захисту прокородованої металевої поверхні.

18. Порівняльна оцінка перспективності методів отримання колоїдногосрібла.

19.Методи визначення кількості білка (експериментально).

20 Методи диференційного центрифугування тканин (теоретично,

Експериментально.

21. Методи дослідження активності ферментів (теоретично, експериментально). 22. Способи приготування розчинів заданої концентрації таpH(експериментально).

23. Способи підготовки лабораторного посуду та інструментарію до експерименту (експериментально).

24. Іммобілізація амілази, уреази, феропоксидази у кремнеземні носії, синтезовані золь-гель методом культивування джерел ферментів.

25. Синтез каталізатора для розкладу органічних відходів

26. Патологічні процеси, що відбуваються під час порушення провідності в нервовій системі

27. Дослідження механізмів імуногенних порушень діяльності серцево-судинної системи

28.Правила роботи та етичні норми під час роботи з експериментальними тваринами.

29.Перещеплення солідних та асцитних пухлинних клітин як метод вивчення пухлинного росту (експеримент)в) метод культивування клітин для вивчення особливостей пухлинного ростуinvitro(експеримент).

30. Індукція пухлин хімічними чинниками (теоретичне дослідження).4. Роль іонізуючого та неіонізуючого випромінювання у виникненні злоякісних новоутворень (теоретична робота).

31. Сучасні методи дослідження нервової системи.

32.Молекулярно-генетичні підходи у вивченні фізіології клітин

33. Методи культивування клітин для вивчення особливостей пухлинного ростуinvitro(експериментально).

34. Особливості будови пухлинної клітини (теоретично).

35. Методи дослідження будови пухлинних клітин (теоретично).

36. Роль факторів навколишнього середовища та шкідливих звичок наризик виникнення раку (теоретично).

37 Набуття навичок здорового способу життя як важливий фактор запобігання виникненню раку (теоретично).

38. Дослідження експресії генів на модельних системах

39. Дослідження впливу занять у музичній школі на інтелектуальний розвиток школярів.

40. Самоакцептація як фактор ризику харчових розладів у підлітковому віці.

41. Особливості сприйняття часу старшокласниками з різним психологічним типом.

42. Вивчення впливу сторонніх чинників на концентрацію уваги сучасних учнів старшої школи.

43. Способи профілактики психоемоційного стресу серед підлітків, що мешкають на лінії розмежування.

44. Соціально-психологічні засади профілактики булінгу в учнівському середовищі.

45. Вплив креативності на самовизначення особистості сучасного старшокласника.

46. Дитячі негативізми молодших школярів.

47. Психосоматика проблем харчової поведінки як детермінант формування бодіпозитиву.

48. Феномен Instagram: особливості проявів Instagram-залежності серед гімназистів.

49. Предиктори корупційної поведінки як деструктивний компонент у структурі правосвідомості старшокласників.

50. Особливості психологічної готовності до строкової служби в Збройних силах України у осіб раннього юнацького віку.

 

ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

1. Зооморфічні образи збірки Василя Слапчука «Укол годинниковою стрілкою».

2. Філософські мотиви в драматичних творах Лесі Українки «На руїнах» і  «В катакомбах».

3. Утвердження загальнолюдських цінностей у пейзажній ліриці Ліни Костенко (на матеріалі збірки «Неповторність»).

4. Художня інтерпретація образу Богдана Хмельницького в ретроспективі часу.

5. Вільний у вільному слові. Особливості поетичного стилю Михайла Клименка.

6. Барокові тенденції у романі Валерія Шевчука «Дім на горі».

7.Інтертекстуальність роману Ю. Андруховича «Дванадцять обручів».

8. Творчість Марії Сербін: літературознавчо-особистісний контекст.

9. Вітрильник душі моєї…(Володимир Кузьмич – поет, громадянин, людина).

10. Функціональна роль художньої деталі у творенні образу дитини на матеріалі повістей Григора Тютюнника. 

11. Розуміння цілісності світу через літературу рідного краю.

12. Жіноча доля у творах Марка Вовчка та Ганни Барвінок.

13. Жанрово-стильові особливості поезії М.Вінграновського.

14. Народна концепція життя за романом «Солодка Даруся» Марії Матіос.

15. Доля і творчість Володимира Підпалого на автобіографічному тлі.

16. Оригінальність авторського самовиявлення у прозі Миколи Вінграновського

17. Художній світ роману Василя Барки «Рай».

18. Урбаністичний хронотоп у прозі Ю. Андруховича та О. Ірванця.

19. Художнє зображення людської долі в «Безпощадних жорнах історії» за романом Марії Матіос «Солодка Даруся».

20.Лампіони і лакуни світового бестселера ЮстейнаГордера «Світ Софії».

21.  Сенс людського життя: гедонізм чи обов'язок? (за романом О. Вайльда «Портрет ДоріанаГрея»).

22. 116 сонет Вільяма Шекспіра: проблема еквівалентності перекладу.

23. Проблема відтворення художньої   образності оригінального тексту в перекладах поезій Вільяма Блейка.

24. Образ Мазепи у романтичній літературі.

25. Специфіка художнього переосмислення образу вампіра в романі «Вампір Лестат» Енн Райс.

26. Закономірності еволюції античного міфу про Алкену  та  Амфітріона у світовій літературі.

27. Народнопоетичні основи прози  В. М.Шукшина (оповідання, повість).

28. Риси екзистенціалізму в романах «Чума» А. Камю та «Людина біжить над прірвою» І. Багряного (проблема типологічної спорідненості).

29. Біблійна та любовна тематика у творах Анни Ахматової та Марини Цвєтаєвої.

30. Компаративний аналіз проблем перекладу балади Ф. Шиллера «Рукавичка».

31. Історична правда та художній вимисел у романі Дена Брауна «Код да Вінчі».

32. Образ великого  детектива у творах  Артура КонанДойля та Бориса Акуніна.

33. Образ підлітка у повісті Ф. Саган «Добридень, смутку!» та романі Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі».

34. Спроба синтезу різних видів мистецтва у фігурній поезії.

35. Художня своєрідність творів  Д. Брауна: принципи поєднання художньої вигадки та історичної.

36. Образ Мазепи в поемі Дж.Г. Байрона «МАЗЕПА» і в поемі О.С. Пушкіна «ПОЛТАВА».

37. Образ жінки-матері у творах М.О.Некрасова та Т.Г. Шевченка.

38. Український віночок в етнографії та фольклорі.

39. Дитячі колядки та щедрівки Чернігівщині.

40. Специфіка весільного обряду (на основі місцевих матеріалів). 

41. Фольклор весняних молодіжних вулиць Чернігівщині. 

42. Обрядові пісні як один із жанрів фольклору (на основі місцевих матеріалів).

43. Психологізм українських народних дум.

44. Особливості зображення Ісуса Христа та Діви Марії в українських колядках Чернігівщині.

45. Особливості структури українських заговірних текстів (на прикладі зібраних замовлянь).

46. Соціально-побутові пісні козацького і чумацького циклів.

47. Типологічні риси в архітектурі церковних споруд (на основі місцевих матеріалів).

48. Специфіка побудови композиції в мистецтві фотографії.

49. Анімація як вид синтетичного мистецтва.

50. Фольклорні основи у сучасному народно-сценічному танці.

51. Відроджене мистецтво витинанки.

52. Український печворк: традиції та сучасність.

53. Дослідження особливостей орнаменту, символіки та техніки вишивання (на основі місцевих матеріалів).

54. Ткацтво як давнє ремесло (з використанням місцевого матеріалу).

 

Фотогалерея

foto
День захисника України
Всi фото more

Опитування

Який рівень контрольних робіт на обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт?

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН